Đăng nhập vào WordPress

WordPress

Trước khi bạn thực hiện bất cứ thay đổi gì trên trang WordPress của bạn, bạn cần phải đăng nhập vào trang Quản trị trước. URL dùng để đăng nhập:

http://tênmiềncủabạn.com/wp-admin (thay tên miền của bạn vào URL).khung đăng nhập WordPress

URL đăng nhập vào trang WordPress của bạn có thể không phải là như trên. Ví dụ như khi bạn cài WordPress trong một thư mục con.

Bạn có thể đăng nhập vào trang quản trị WordPress bằng Username hoặc Email và kết hợp mật khẩu bạn đã đăng ký trong quá trình cài đặt WordPress.

Quay lại: Danh sách bài viết WordPress toàn tập.

Trả lời

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.