Thêm Trang mới trong WordPress

WordPress

Để thêm một Trang mới trong WordPress, hãy di chuột đến nút “+ Mới” trên thanh công cụ (admin bar) phía trên cùng, rồi nhấn vào “Trang”. Hoặc di chuột đến menu Trang trong trang Quản trị, nhấn vào “Thêm trang mới” ở menu con. Một trang với trình soạn thảo sẽ hiện ra như hình dưới:thêm trang mới trong WordPress

 

Quay lại: Danh sách bài viết WordPress toàn tập.